02:27 ICT Chủ nhật, 31/05/2020

Trang nhất » Thông báo » Thông báo

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ của Thủ tướng Chính phủ

Thứ sáu - 24/05/2019 08:54
                                ỦY BAN NHÂN DÂN                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG AN SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:          /KH-UBND                                                                An Sơn, ngày          tháng     năm 2019
 
                                                 KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ
 của Thủ tướng Chính phủ

 
 
 
          Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 25/4/2019 của UBND thành phố Tam Kỳ về triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ của Thủ tướng Chính Phủ; Ủy ban nhân dân phường An Sơn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ của Thủ tướng Chính phủ tại cơ quan phường với các nội dung cụ thể sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội.
b) Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ, nhiệm vụ; hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng cao; vừa có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao vừa có năng lực chuyên môn giỏi; tâm huyết với công việc, tận tụy với nhân dân.
2. Yêu cầu
a) Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ, nhiệm vụ đảm bảo các nội dung theo quy định tại Đề án Văn hóa công vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018
b) Nâng cao văn hóa công vụ góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, chuyển từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất và năng lực đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong giai đoạn mới.
c) Kế thừa, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
d) Nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, đạo đức nghề nghiệp của viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng.
e) Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong thực hiện văn hóa công vụ.
II. PHẠM VỊ, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan phường An Sơn.
III. NỘI DUNG CỦA VĂN HÓA CÔNG VỤ
1. Tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức
Cán bộ, công chức, người lao động phải trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia; tôn trọng và tận tụy phục vụ Nhân dân. Khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ, cán bộ, công chức, người lao động phải ý thức rõ về chức trách, bổn phận của bản thân, bao gồm:
- Phải sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó. Tâm huyết, tận tụy, gương mẫu làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; không vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”.
- Phải có ý thức tổ chức kỷ luật; sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; tránh hiện tượng trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
- Không được gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân.
- Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín.
2. Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức
- Trong giao tiếp với người dân, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.
- Đối với đồng nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, tổ chức.
- Đối với lãnh đạo cấp trên, cán bộ, công chức, viên chức phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng.
- Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử.
3. Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức
- Cán bộ, công chức, viên chức phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống. Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không có biểu hiện cơ hội, sống ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ.
- Cán bộ, công chức, viên chức không được chơi games tại cơ quan, đánh bạc dưới mọi hình thức, sa vào các tệ nạn xã hội; không được sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa; hút thuốc lá đúng nơi quy định; phải tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.
- Cán bộ, công chức, viên chức phải tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội.
4. Trang phục của cán bộ, công chức, viên chức
Khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự, đi giày hoặc dép có quai hậu. Trang phục phải phù hợp với tính chất công việc, đặc thù trang phục của ngành. Đối với những ngành có trang phục riêng thì phải thực hiện theo quy định của ngành.
 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Các ban ngành, đoàn thể thuộc phường
          - Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định về văn hóa công vụ tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án văn hóa công vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, trách nhiệm, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.
- Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các quy định về văn hóa công vụ; kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tạo cơ sở pháp lý ngăn ngừa những hành vi vi phạm về văn hóa công vụ góp phần tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả của nền công vụ.
- Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, ngăn chặn tệ “tham nhũng vặt”, biểu hiện nhũng nhiễu phiền hà trong giải quyết công việc đối với người dân và doanh nghiệp; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 trên các lĩnh vực; niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở nhằm làm cho hoạt động của cơ quan, đơn vị được minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của tổ chức, công dân, hạn chế việc gây phiền hà, nhũng nhiễu, đi lại nhiều lần của tổ chức và cá nhân; các thủ tục hành chính được cải cách theo hướng đơn giản, dễ thực hiện, bảo đảm 03 giảm: giảm thủ tục, giảm thời gian và giảm chi phí.
2. Văn phòng - Thống kê
- Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo Kế hoạch này; Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện văn hóa công vụ, kỷ cương kỷ luật hành chính tại cơ quan theo chương trình, kế hoạch.
- Tham mưu Ủy ban nhân phường kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, công chức, viên chức có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ; đồng thời xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định về văn hóa công vụ.
- Thực hiện đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo về kết quả thực hiện văn hóa công vụ, kỷ cương kỷ luật hành chính tại địa phương; hằng quý, năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố (thông qua phòng Nội vụ thành phố).
 3. Đối với cán bộ, công chức, viên chức
- Thực hiện nghiêm túc các nội dung của văn hóa công vụ về tinh thần, trách nhiệm, thái độ làm việc; chuẩn mực giao tiếp, ứng xử; chuẩn mực về đạo đức, lối sống và chấp hành nghiêm túc về tác phong, trang phục của cán bộ, công chức, viên chức.
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trên cơ sở công việc cụ thể được phân công, trách nhiệm thực hiện, đảm bảo tiến độ, hiệu quả công việc và quy trình trong giải quyết công việc.
- Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định về văn hóa công vụ tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu hình thức xử lý theo quy định của pháp luật. Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý chịu trách nhiệm liên đới khi để cấp dưới trực tiếp có hành vi vi phạm văn hóa công vụ.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ của Thủ tướng Chính phủ của UBND phường An Sơn./.
 
Nơi nhận:                                                                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                               
- UBND thành phố (b/c);                                                             CHỦ TỊCH                        
- Phòng Nội vụ;
- BTV Đảng ủy phường (b/c);                                               
- TT HĐND phường (b/c);                                                                   
- Ban TT UBMTTQVN phường;                                                      
- CT, các PCT UBND phường; 
- Các ban ngành, đoàn thể thuộc phường;
- Lưu: VT, NV.
 
                                                                                                 Nguyễn Thọ Pha
  
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: UBND phường An Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thời tiết & tỉ giá

Liên kế web